fbpx

VAT w 2022 roku – co się zmieniło?

Nie samym Polskim Ładem przedsiębiorca żyje. Wraz z początkiem roku wiele mówi się o zmianach w przepisach podatkowych, zwłaszcza w kontekście podatku dochodowego. Nie ma się co dziwić, bo zmiany jakie weszły w życie w tym roku to istny armagedon. Pewne zmiany dotknęły również podatek od towarów i usług (VAT). Mało się o tym teraz wspomina, dlatego poświęcimy temu obszarowi dzisiejszy artykuł.

Zmiany w treści faktury

Ustawodawca ograniczył obowiązek umieszczania na fakturze kilku elementów:

  • w przypadku faktur wystawianych ponownie, czyli duplikatów faktury nie ma już obowiązku umieszczania w nazwie słowa „DUPLIKAT”. Oczywiście nadal należy podawać datę wystawienia takiego duplikatu.
  • w przypadku faktur zaliczkowych nie ma już obowiązku podawania ceny jednostkowej netto
  • w przypadku faktur korygujących faktura nie musi już zawierać w nazwie wyrazów „FAKTURA KORYGUJĄCA” czy „KOREKTA”. Dodatkowo na fakturze nie musi się już znajdować przyczyna korekty.

Warto podkreślić, że zmiany są fakultatywne, a więc wystawca faktury nadal może na fakturze umieszczać te elementy. Brak wyżej wymienionych elementów nie spowoduje jednak wadliwości faktury.

Zmiany w wystawianiu faktur

Do końca roku 2021 faktury można było wystawić nie wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru czy wykonaniem usługi bądź otrzymaniem całości lub części zapłaty. Od nowego roku wydłużono ten okres do 60 dni. W zakresie ogólnych zasad wystawiania faktur zmienia się tylko ten początkowy wyznacznik terminu wystawienia dokumentu VAT – nadal ostatnim momentem na wystawienie faktury jest 15. dzień miesiąca następującego po dacie dostawy towarów lub wykonania usługi.

Inna zmiana dotyczy wystawienia zbiorczych uproszczonych faktur korygujących. Do tej pory taką fakturę można było wystawić, jeżeli podatnik udzielał obniżki cen w stosunku do wszystkich dostaw czy wykonanych usług w konkretnym okresie względem danego kontrahenta. Teraz można będzie taką uproszczoną fakturę korygującą wystawić nawet, gdy obniżka dotyczy tylko wybranych pozycji z faktury.

Zmiany w korektach faktur (SLIM VAT 1)

Od momentu wejścia w życie pakietu SLIM VAT 1 w stosunku do faktur korygujących można było stosować przez rok rozwiązania przejściowe, a więc obowiązujące wcześniej (gdzie np. warunkiem pomniejszenia vat należnego było potwierdzenie odbioru faktury przez odbiorcę albo warunkiem pomniejszenia vat naliczonego przez nabywcę było samo otrzymanie faktury korygującej).

Od 1 stycznia już wszyscy podatnicy muszą stosować zasady wprowadzone przez pakiet SLIM VAT. Tabela poniżej w skrócie przedstawia ogólne zmiany w zakresie korekt krajowych.

KOREKTA IN MINUS

KOREKTA IN PLUS

SPRZEDAWCA (VAT należny)

Data obniżenia VAT należnego zależna będzie od spełnienia łącznie poniższych warunków:

·         uzgodnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania wraz dokumentacją potwierdzającą uzgodnienie

·         spełnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania wraz dokumentacją potwierdzającą uzgodnienie

·         wystawienie faktury korygującej

Korekta VAT należnego uwzględniona w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

NABYWCA (VAT naliczony)

Obniżenie VAT naliczonego zależy od spełnienia łącznie poniższych warunków:

·         obniżenie podstawy opodatkowania lub stwierdzenie pomyłki w kwocie podatku na fakturze

·         uzgodnienie ze sprzedawcą warunków obniżenia podstawy oraz spełnienie tych warunków

Korekta VAT naliczonego może być rozliczona w ciągu 4 miesięcy (w miesiącu otrzymania faktury korygującej bądź w jednym z 3 następnych miesięcy).

Jeżeli nasuwają się Państwu pytania i wątpliwości związane z przedstawionym tematem, zapraszamy do kontaktu. Odpowiednie zastosowanie nowych przepisów wymaga właściwej wiedzy. Dlatego nasze Biuro rachunkowe 5+ Consulting zlokalizowane w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej służy Państwu fachową pomocą zarówno w zakresie zmian w podatku VAT, jak i w innych obszarach, które nie są do końca zrozumiałe.