Czy spółka osobowa jest odpowiednia dla Ciebie?

Napisz do nas

Jak założyć spółkę osobową

Zanim przejdziemy do tego jak założyć spółkę osobową bielsko zdefiniujmy to czym jest spółka osobowa. Jest to specyficzna forma prowadzenia działalności, spółka prawa handlowego, którą reguluje kodeks spółek handlowych (w skrócie ksh). Jej działalność opiera się na więzi pomiędzy jej wspólnikami i ich osobistym zaangażowaniu w prowadzeniu działalności biznesowej. Jako dobry przykład można tutaj wymienić prowadzenie wspólnej kancelarii prawnej przez dwóch adwokatów czy radców prawnych. Każdy ze wspólników ma prawo do jej reprezentowania, a także odpowiada za zaciągnięte zobowiązania. Spółki osobowe to spółki jawne, partnerskie, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. Najbardziej przystępną formą spółki osobowej jest spółka jawna.

Aby zarejestrować spółkę osobową konieczna jest spisanie niezbędnej umowy, których wzór dostępny jest w internecie (często robione jest to w formie aktu notarialnego, a w przypadku niektórych typów spółek koniecznie będzie również określenie statutu przez założycieli), a następnie jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wiąże się to z koniecznością wniesienia opłaty, której wysokość regulują przepisy. Po jej rejestracji w KRS konieczna będzie nadanie jej odpowiednich numerów NIP i REGON. Mając te wszystkie dane możliwe będzie założenie firmowego konta oraz wyrobienie pieczątki. Na koniec ważna informacja z punktu widzenia prawa podatkowego, która dotyczy spółek osobowych. W myśl przepisów nie płacą one podatku dochodowego, a robią to ich wspólnicy – przychód z udziału w firmie określa się proporcjonalnie do udziału w zysku.