Pełna księgowość, księgi rachunkowe

Pełna księgowość to termin określający sposób ewidencji przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa. Ta metoda księgowości pozwala na najszerszy przegląd sytuacji firmy (oferujemy sobie w ten sposób przegląd kompleksowych danych księgowych). Na kim spoczywa obowiązek prowadzenia pełnej księgowości? Przepisy bardzo konkretnie regulują te kwestię. Taka obsługa spoczywa na działalności osób fizycznych, spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, których wartość przychodów w walucie polskiej wyniosła co najmniej równowartość kwoty 2 mln euro. Obsługę pełnej księgowości możemy zlecić zatrudnionej księgowej mającej odpowiednie doświadczenie lub powierzenie tej pracy firmie zewnętrznej. Bielsko-Biała posiada wiele biur rachunkowych, które są przygotowane doprowadzenia ksiąg, pełnej dekomunizacji oraz kompleksowych usług podatkowych.

Jakie korzyści płyną z prowadzenia pełnej dokumentacji finansowej firmy? Zakres tej formy prowadzenia rozliczenia reguluje ustawa o rachunkowości. Proces ten jest bardzo skrupulatny i dokładny. Wiele firm i klientów decyduje się na jego zastosowanie ze względu na bardzo precyzyjne informację, które pozwalają szybko ocenić stan finansowy przedsiębiorstwa (jesteśmy w bardzo łatwy sposób ustalać kwestie podatkowe np. rozliczenie podatku VAT). To ważna kwestie dla właściciela firmy, który otrzymując odpowiednie dane finansowe z prowadzonej działalności jest w stanie podejmować skuteczne decyzje w zarządzeniu firmą. W całym procesie prowadzenia ksiąg nie bez znaczenia jest doświadczenie jakim może pochwalić się biuro rachunkowe, które oferuje usługi prowadzenia pełnej księgowości, a także doradztwo w regulowaniu ważnych z punktu widzenia firmy czynności podatkowych.

Jaką wiedzą finansową gwarantuje prowadzenie pełnej księgowości? To szczegółowa ewidencja przychodów i kosztów, ewidencja i inwentaryzacja majątku, sprawozdania finansowe czy karty wynagrodzeń pracowników. Polityka rachunkowości w firmie, zgodnie z ustawą o rachunkowości, powinna być prowadzona w języku polskim i walucie polskiej. Opracowanie zasad księgowości musi ponadto zawierać informacje o roku obrotowym, wyborze metody wyceny aktywów i pasywów, jak również dane o wyniku finansowym firmy.

Co zalicza się w skład ksiąg rachunkowych? Biuro rachunkowe prowadzi kwestie księgowe dotyczące m.in. prowadzenia ewidencji konta głównego i pomocniczego klientów, dzienników zestawienie obrotów i sald kont czy wykaz składników aktywów i pasywów. Zdarzenia gospodarcze opisywane w dokumentach księgowych muszą być prowadzone według ścisłe określonych zasad i zawierać m.in. datę, numer porządkowy i być opisywane w sposób, rzetelny, staranny i zrozumiały. Zapis prowadzonych informacji przez biuro rachunkowe powinien być jednorodny, a ewentualne korekty prowadzone w sposób czytelny. Obecnie najbardziej popularna forma prowadzenia ksiąg rachunkowych wiąże się z wykorzystaniem system teleinformatycznego z wykorzystaniem programów. Biuro rachunkowe odstępując od tradycyjnego (papierowego) modelu oszczędza czas i pieniądze.

Pełna księgowość ma również wady. Minusem rozbudowanego systemu księgowości są koszty prowadzenia tego typu ewidencji. Co zrozumiałe, biuro rachunkowe za ten model prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej dyktuje wyższe cenę za usługę niż w przypadku systemu uproszczonego jakim jest podatkowa książka przychodów i rozchodów.

Jak wyglądają nasze kwestie podatkowe prowadząc pełną księgowość? Przedsiębiorcy mają dwie formy opodatkowania podatkiem dochodowym do wybory: na zasadach ogólnych, który odnosi się do progresywnej skali podatkowej albo według podatku linowego, którego stawka wynosi 19 proc. Wybór odpowiedniej formy opodatkowania z pewnością doradzi doświadczone biuro rachunkowe. Właściciel firmy na zdecydowanie się na wybór opodatkowania ma czas najpóźniej do dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. W tym celu musi zgłosić naczelnikowi właściwego dla miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego informację o wybranym systemie podatkowym (w przypadku niedopełnienia tego obowiązku firma musi liczyć się z karą). Zmiany zasad opodatkowania można dokonać do 20 stycznia każdego nowego roku podatkowego.