fbpx

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH – Na czym polega i kogo dotyczy?

W celu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu już w 2019 roku powstał Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (w skrócie CRBR). Rejestr ten prowadzi Minister Finansów. CRBR to rejestr publiczny, w którym znajdują się informacje o beneficjentach rzeczywistych. Kim są beneficjenci rzeczywiści? To osoby fizyczne, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę w spółkach prawa handlowego. Dzięki istnieniu takiego rejestru łatwiejsza staje się identyfikacja osób fizycznych, które mają duży udział w funkcjonowaniu spółek. Zapewnia on lepszą kontrolę i zapobiega przed ukrywaniem tożsamości przestępców w strukturze spółki. Sam rejestr jest jawny i prowadzony jest w formie elektronicznej. Korzystanie z niego jest bezpłatne.

 

Kogo dotyczy rejestr?

Obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dotyczy spółek prawa handlowego, które wpisane są do Krajowego Rejestru Sądowego. Obowiązek wpisu do CRBR nie dotyczy jednak spółek partnerskich oraz publicznych spółek akcyjnych, ponieważ w przypadku wymienionych spółek trudniej jest ukryć tożsamość osób, które wywierają znaczący wpływ na spółkę. Zgłoszenia nie muszą też składać spółki zagraniczne, prowadzące w Polsce działalność w formie oddziału oraz zarejestrowane w KRS.

Zatem obowiązkowego zgłoszenia danych do rejestru dokonują:

  • Spółki jawne
  • Spółki komandytowe
  • Spółki komandytowo-akcyjne
  • Spółki z o.o.
  • Spółki akcyjne
  • Proste spółki akcyjne (dopiero od 2021 roku).

Należy też dodać, że również spółki postawione w stan likwidacji lub upadłości mają obowiązek zgłosić w CRBR informacje o beneficjentach rzeczywistych.

 

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

W myśl art. 2, ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, beneficjent rzeczywisty to:

  • osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub
  • osoba fizyczna lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Przykładowo beneficjentem rzeczywistym będzie osoba fizyczna, która ma prawo własności do więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki. Jednak katalog jest otwarty, a decyzję o tym, kto spełnia definicję beneficjenta rzeczywistego dokonuje spółka, ponieważ musi zidentyfikować czy dana osoba fizyczna posiada znaczące bezpośrednie lub pośrednie uprawnienia właścicielskie.

 

Zgłoszenie do CRBR

Do rejestru zgłaszane są następujące informacje:

  • dane identyfikacyjne spółki (nazwa, forma organizacyjna, siedziba, numer w KRS oraz NIP)
  • dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego (imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, PESEL lub data urodzenia, wielkość i charakter udziału oraz uprawnienia).

Zgłoszenie informacji do rejestru możliwe jest wyłącznie przez osobę, która ma prawo do reprezentacji spółki (najczęściej wspólnik lub zarząd). Zgłoszenia dokonuje się elektronicznie na stronie rejestru, a podpisane może być przez Profil Zaufany bądź kwalifikowany podpis elektroniczny. Zgłoszenia nie może dokonać pełnomocnik.

W przypadku nowo powstałej spółki zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych należy dokonać w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpisu do KRS, a dla istniejących już spółek termin zgłoszenia do CRBR mija 13 lipca 2020. Jeśli podane informacje ulegną zmianie, należy je zaktualizować w ciągu 7 dni.

Za brak zgłoszenia do CRBR obowiązuje sankcja w postaci kary pieniężnej, nawet do miliona zł.

 

Jeśli mają Państwo pytania i wątpliwości związane z Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych, jak i innymi problematycznymi kwestiami, zachęcamy do kontaktu. Nasze biuro rachunkowe 5+ Consulting z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach świadczy usługi nie tylko na terenie Czechowic, ale swoją ofertę kierujemy również do Przedsiębiorców z Bielska Białej i okolic.